luxekado.com, logo en afbeelding met boot en eiland home


condities

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van LuxeKado.com

Artikel 1 Algemeen

1.1
In deze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden (hierna 'Algemene Voorwaarden'), wordt verstaan onder:  LuxeKado.com, gevestigd en kantoorhoudende te Vught, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch onder nummer 16066055; 'klant': de potentiële klant van zaken en/of diensten van LuxeKado.com ; 'bevestiging': de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 2.5 en 2.8
1.2
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van, aan en met LuxeKado.com . Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en LuxeKado.com, middels de procedure zoals deze is omschreven in deze Algemene Voorwaarden, accepteert de klant uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden.
1.3
Alle rechten en/of aanspraken die voor LuxeKado.com  voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en uit de door haar gesloten overeenkomsten, zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met LuxeKado.com, waarvoor tussenpersonen en derden dienen te worden ingeschakeld.
1.4
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met LuxeKado.com  zijn overeengekomen; de overige bepalingen van deze voorwaarden zullen dan onverkort van kracht blijven.
1.5
Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. LuxeKado.com  en de klant zullen dan in onderling overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.
1.6
LuxeKado.com  heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1
Alle aanbiedingen van LuxeKado.com  zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. LuxeKado.com  behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijs- en/of assortimentswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2
LuxeKado.com  kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat een aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.3
Een samengestelde prijsopgave verplicht LuxeKado.com  niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.4
Indien de klant een bestelling doet die afwijkt van het aanbod van LuxeKado.com, is LuxeKado.com  daaraan niet gebonden, ook niet als het een afwijking op ondergeschikte punten betreft. Er komt dan geen overeenkomst tot stand, tenzij LuxeKado.com  anders aangeeft.
2.5
Een overeenkomst tussen LuxeKado.com  en de klant komt tot stand wanneer LuxeKado.com, na het correct invullen en verzenden van de gegevens door de klant welke nodig zijn voor aflevering en betaling, een ontvangstbevestiging verstuurt naar de klant; dit kan zowel per e-mail als schriftelijk plaatsvinden.
2.6
De overeenkomst bevat alle tussen de klant en LuxeKado.com  gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en LuxeKado.com.
2.7
De administratie van LuxeKado.com  geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan LuxeKado.com  verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door LuxeKado.com  verrichte leveringen. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt zowel LuxeKado.com  als de klant dat de elektronische communicatie tussen klant en LuxeKado.com  als bewijs kan dienen.
2.8
De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie : de artikelomschrijving, het aantal artikelen, de prijs, de klantgegevens, het verzendadres en het ordernummer van de overeenkomst.

Artikel 3 Prijzen/tarieven en betalingen
3.1
Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW) en/of andere heffingen die van overheidswege (zullen) worden opgelegd. Bij alle bestellingen wordt een bijdrage in de handling- en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2
Betalingen dienen te geschieden door vooruitbetaling of onder rembours, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3
Leveringen bij vooruitbetaling geschieden nadat de gehele betaling is ontvangen. Indien binnen 14 dagen na de bestelling geen betaling is ontvangen, is LuxeKado.com  gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 4 Levering/leveringstermijnen
4.1
Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met LuxeKado.com  is overeengekomen.
4.2
Leveringen bij vooruitbetaling geschieden, na ontvangst van het verschuldigde bedrag en mits op voorraad, doorgaans binnen een week.
Leveringen onder rembours geschieden, mits op voorraad, doorgaans binnen een week, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met LuxeKado.com  is overeengekomen. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale datum.
4.3
LuxeKado.com  tracht de leveringstermijn zoveel mogelijk na te komen. Het verzuim van LuxeKado.com  treedt echter pas in, wanneer de levering door LuxeKado.com niet binnen dertig dagen, te rekenen van de dag waarop de klant zijn/haar bestelling bij LuxeKado.com  heeft gedaan, is nagekomen.
Indien nakoming van een overeenkomst door LuxeKado.com  blijvend onmogelijk is, is LuxeKado.com  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en verplicht zich tot teruggave aan de klant van het reeds betaalde. LuxeKado.com  is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
4.4
LuxeKado.com  behoudt zich het recht voor om - indien nodig - tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt geleverd.

Artikel 5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1
Indien een behoorlijke nakoming van enige verplichting door LuxeKado.com  ten gevolge van een of meerdere omstandigheden, die niet voor rekening van LuxeKado.com  komen, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft LuxeKado.com  het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enigerlei schadevergoeding gehouden is.
Niet voor rekening van LuxeKado.com  komen onder meer : bedrijfsstoring, (werk)staking, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transport- en/of bezorgproblemen, energie- en/of materiaalaanvoer, computercriminaliteit, het niet of niet tijdig leveren door haar toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1
Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van LuxeKado.com, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan LuxeKado.com  zijn voldaan.
6.2
De klant mag de bestelde goederen niet eerder belasten, verkopen, afleveren of vervreemden voordat aan de verplichtingen jegens LuxeKado.com  is voldaan.

Artikel 7 Risico
7.1
Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor LuxeKado.com. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door LuxeKado.com  kunnen worden uitgesloten.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1
LuxeKado.com  is verantwoordelijk voor de op deze website getoonde producten, de productinformatie, de levering en/of de prijzen.
8.2
Aansprakelijkheid van LuxeKado.com  voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
8.3
De totale aansprakelijkheid van LuxeKado.com  wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat de klant voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, heeft betaald.
8.4
Voor het overige rust op LuxeKado.com  geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
8.5
Onverminderd het bovenstaande is LuxeKado.com  niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.

Artikel 9 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1
De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door LuxeKado.com  geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
9.2
LuxeKado.com  garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door LuxeKado.com  geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 10 Bestellingen / communicatie
10.1
LuxeKado.com  is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en LuxeKado.com , dan wel tussen LuxeKado.com  en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en LuxeKado.com .

Artikel 11 Afkoelingsperiode
11.1
Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met LuxeKado.com  te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
11.2
Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 11.1 van deze Algemene Voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan LuxeKado.com te melden. De klant dient het product - na overleg met LuxeKado.com - te sturen naar een door LuxeKado.com  vastgesteld retouradres, in de originele verpakking, ongebruikt en bovendien onbeschadigd. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor de verzending te dragen. Niet aangemelde retouren worden niet geaccepteerd en gecrediteerd.
11.3
Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met LuxeKado.com  ingevolge artikel 11.1 en 11.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft herroepen, zal LuxeKado.com  deze betalingen binnen veertien (14) dagen, nadat LuxeKado.com  het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen via bank of giro. Hierop zullen de in artikel 3.1 genoemde transportkosten in mindering worden gebracht.
11.4
LuxeKado.com  behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds geopend, gebruikt of door de schuld van de klant - anders dan die van LuxeKado.com  of de leverancier van het product - beschadigd is.
11.5
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van LuxeKado.com  schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal LuxeKado.com  de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. LuxeKado.com  heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag, in te houden.
11.6
Producten die speciaal tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specifieke wensen van de klant en derhalve van persoonlijke aard zijn, kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 12 Garanties
12.1
LuxeKado.com  garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
12.2
Op de door LuxeKado.com  geleverde producten bestaat slechts een garantie, indien en voor zover de fabrikant van de producten die door LuxeKado.com  worden geleverd aan de klant, een garantie op de producten heeft gegeven.
12.3
De klant dient het geleverde goed overeenkomstig haar bestemming te gebruiken. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke klacht uit en doet de garantie en/of andere waarborgen vervallen.
12.4
De garantieregeling geldt alleen voor klanten die in het bezit zijn van de originele factuur.

Artikel 13 Klachten
13.1
Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door LuxeKado.com  serieus in behandeling worden genomen.
13.2
De klant dient een klacht schriftelijk (via fax, brief of e-mail) binnen zeven (7) werkdagen na aflevering kenbaar te maken aan LuxeKado.com, bij gebreke waarvan het bestelde product in goede staat wordt geacht te zijn afgeleverd, behoudens tegenbewijs. LuxeKado.com  zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. LuxeKado.com  zal de klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

Artikel 14 Persoonsgegevens
14.1
Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
14.2
Tenzij de klant heeft aangegeven dat hij/zij hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van LuxeKado.com . Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van LuxeKado.com . De verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
14.3
De klant kan desgewenst inzage krijgen in de gegevens die door LuxeKado.com over zijn/haar persoonsgegevens zijn opgenomen in haar bestand. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 15 Klantenservice
15.1
Alle correspondentie op basis van deze Algemene Voorwaarden vindt plaats met LuxeKado.com, Veldhoeve 32, 5262 NP Vught, e-mail : info@luxekado.com . De klant kan voor vragen ook telefonisch contact opnemen met LuxeKado.com, tijdens kantooruren.
15.2
LuxeKado.com  is het handelsmerk van Leroy Imp-Exp., ingeschreven onder nummer 66055 bij de Kamer van Koophandel van 's-Hertogenbosch . Het BTW nummer van LuxeKado.com  is NL085.17.81.35.B01
 

Artikel 16 Overige bepalingen
16.1
Indien de klant aan LuxeKado.com  schriftelijk opgave doet van een adres, is LuxeKado.com gerechtigd alle bestellingen te verzenden naar het desbetreffende adres, totdat de klant een nieuw adres aan LuxeKado.com  heeft doorgegeven.
16.2
Indien door LuxeKado.com  gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat LuxeKado.com  deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
16.3
LuxeKado.com  is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.
16.4
Door het plaatsen van een order bij LuxeKado.com  aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt de klant voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de klant en LuxeKado.com.
16.5
LuxeKado.com  heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden met betrekking tot nieuwe overeenkomsten direct in werking na wijziging en/of publicatie op de website van LuxeKado.com . Wijzigingen met betrekking tot eventuele lopende overeenkomsten treden 14 dagen na bekendmaking aan de klant in werking.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillenregeling
17.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LuxeKado.com  is het Nederlandse recht van toepassing.
17.2
Geschillen tussen LuxeKado.com  en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te 's-Hertogenbosch.
17.3
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.